Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Ústavná knižnica Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch

Okresné múzeum začalo zriaďovať knižnicu v roku 1957 keď vtedajší riaditeľ požiadal nadriadený orgán ONV odbor školstva a kultúry v Nových Zámkoch o presun finančných prostriedkov o zakúpenie kníh a periodík zo Slovenskej knihy, n. p., Nitra -Antikvariát.

Knižný fond múzea sa z roka na rok zveľaďoval bez systematického uloženia v roku 1971, keď Okresné múzeum získalo ďalšie priestory v budove františkánskeho kláštora, knihy boli uložené systematicko-poradovým spôsobom. Pôvodné záznamy boli prepísané do nových prírastkových zoznamov a knihy boli označené novým prírastkovým číslom a signatúrou. Po vykonaní inventarizácie knižného fondu bol zistený skutočný počet a stav kníh. Z celého fondu bola vyčlenená regionálna časť v počte 182 ks a tá bola následne presunutá do regionálnej knižnice. Stav knižnice k 31.12.1971 bol 3 724 kusov.

V roku 1975 bola knižnica zo suterénu kláštor presunutá na poschodie, kde sa pre ňu vytvorili nové priestory. Stav knižného fondu sa naďalej rozširoval. V tomto roku dosiahol počet 4 997 kusov.

Z dôvodu začatia rekonštrukcie budovy v roku 1978 sa múzeum z kláštora muselo vysťahovať. Knihy boli zabalené a uložené do depozitu, kde sa nachádzali až do roku 1992.

Po ukončení rekonštrukcie budovy v roku 1993 sa múzeum vrátilo do vynovených priestorov františkánskeho kláštora. Zabalené knihy sa opäť dostali na knižné regály. V tomto období bola zriadená ústavná knižnica múzea so študovňou pre 6 osôb.

Pred skončením nájomnej zmluvy vo februári 2002 bol knižný fond v počte 8 644 kusov znovu zabalený a premiestnený z kláštora do vlastnej budovy na Pribinovej ul. 6. Knižnica je usporiadaná v dvoch menších miestnostiach so študovňou pre 2 osoby.

Vychádzajúc z potrieb a požiadaviek je knižný fond každoročne dopĺňaný novými titulmi z poskytnutých finančných prostriedkov určených na nákup alebo darovaním či výmenou z iných múzeí.

Základný fond knižnice tvorí:

  • odborná literatúra z oblasti prírodných vied(fyzika, biológia), histórie, národopisu,
  • archeológie, dejín umenia, numizmatiky, filozofie a práva
  • krásna literatúra
  • všeobecná literatúra
  • lexikóny, encyklopédie, slovníky
  • historická tlač vydaná do roku 1918
  • brožúry a odborná tlač

Väčšia časť kníh je písaná v jazyku slovenskom, maďarskom a českom. Okrem nich sú tu aj knihy písané po rusky, anglicky, francúzsky a iné. Ku koncu kalendárneho roka 2007 knižný fond obsahoval 9 070 knižných jednotiek.

Väčšia časť odborných kníh sa nachádza u odborných pracovníkov v ich príručných knižniciach, kde im slúžia ako študijný materiál. Sú to predovšetkým príručky pre pracovanie muzeálnych zbierkových predmetov, vedecké a odborné knihy, časopisy, encyklopédie a publikácie z histórie, archeológie a národopisu.

Evidencia kníh je zaznamenaná v knižnici v Prírastkovom zozname kníh. Knihy sú spracované na menných katalogizačných lístkoch, ktoré sú zatiaľ zoradené len podľa prírastkových čísiel. Knihy sú vyložené na knižných regáloch tiež podľa prírastkového čísla. Evidencia knižného fondu je postupne spracovaná prostredníctvom databázového programu.


Cenník poskytovaných služieb:

  • výpožička kníh z odbornej knižnice múzea 6,00 Sk – 0,19 € / za publikáciu
  • xeroxovanie (formát A4) z odbornej literatúry 4,50 Sk – 0,14 € / 1 strana
  • xeroxovanie (formát A4) z odbornej literatúry 7,50 Sk – 0,24 € / obojstranne

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka