Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Zbierka „Dejiny múzea“

Štíty domov - Nové Zámky

Zbierka „Dejiny múzea“ obsahuje 378 ks zbierkových predmetov súvisiacich s osobou Jána Thaina – zakladateľa a prvého riaditeľa novozámockého múzea, výtvarníka, stredoškolského profesora, autora veľkého množstva kresieb s národopisnou tematikou.

Zbierka „dejiny múzea“ je rozsahom najmenšou časťou zbierkového fondu nášho múzea. Obsahuje 378 ks zbierkových predmetov súvisiacich s osobou Jána Thaina – zakladateľa a prvého riaditeľa novozámockého múzea, výtvarníka, stredoškolského profesora, autora veľkého množstva kresieb s národopisnou tematikou.

Myšlienka potreby založenia zbierky dokumentov súvisiacich s jeho osobou vznikla v r. 1986, keď sa vyskytla možnosť získania jeho pozostalosti od dcéry, Margity Thirringovej. Po roztriedení a dôkladnom prezretí materiálov sa zistilo, že sú to dokumenty viažuce sa k založeniu a existencii prvého novozámockého múzea, pripraveného v roku 1935 a založeného v roku 1936.

Zbierka sa delí na korešpondenciu (125 ks) Jána Thaina, riaditeľa múzea s najdôležitejšími spoločenskými a vedeckými inštitúciami, s najvýznamnejšími osobnosťami medzivojnového obdobia. Tieto dokumenty svedčia o jeho zodpovednej a húževnatej práci v oblasti muzeológie – výstavnej, publikačnej i prednáškovej činnosti.

Významnú skupinu tvoria jeho dokumentačné kresby s etnografickou tematikou (172 ks + 6 žiackych prác), ktoré zachytávajú dôležité momenty života, artefakty ľudovej kultúry okolia Nových Zámkov. Dokumentujú ľudové stavby a ich detaily, ploty, stĺpy, bránky, kovové ozdoby ľudových domov, katolícke a kalvínske cintoríny, náhrobné kríže a pomníky, zariadenie domu, ľudový nábytok, atď.

V tejto zbierke sa nachádza i niekoľko krátkych rukopisov článkov a výskumných materiálov, výstrižky novín (24 ks), autorom ktorých je buď Ján Thain alebo jeho žiaci.

Ďalšiu časť zbierky tvoria dobové fotografie dokumentujúce predovšetkým ľudový odev Novozámčanov prípadne obyvateľov blízkeho okolia (35 ks).

Najatraktívnejšou časťou zbierky sú jeho obrazy – olejomaľby (14 ks + 1 ks lept na platni). Maľoval predovšetkým Novo-zámčanov v novozámockom prostredí a v hodnovernom odeve, novozámocké uličky, výjavy zo života, atď.

Táto, do počtu skromná zbierka stojí pred rozšírením – v blízkej budúcnosti sa doplní o pozostalosť a dokumenty ďalších významných činiteľov múzea.

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka