Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Historická zbierka

Privilegiálna listina

Historická zbierka múzea dokumentuje dejiny Nových Zámkov a novozámockého regiónu. Najstaršie zbierkové predmety patriace do historickej zbierky múzea sú datované už do 2.-3. storočia nášho letopočtu.

Počiatky historickej zbierky múzea

Počiatky historickej zbierky múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch siahajú do 30-tych rokov 20. storočia, kedy bolo múzeum založené. V roku 1935 sa uskutočnila výstava pri príležitosti 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod tureckej nadvlády, na realizácii ktorej mali najväčšiu zásluhu Ján Thain, Béla Szőke, Kazimír Saskó a Ľudovít Albrecht. Predmety, ktoré títo štyria nadšenci k výstave zhromaždili, sa stali základom historickej zbierky a tým aj základom novozámockého múzea. V nasledujúcich rokoch sa historická zbierka obohacovala ďalšími predmetmi, ktoré múzeum získavalo prostredníctvom archeologických výskumov na území mesta a v okolí. Mnoho zbierkových predmetov získalo kúpou, darom alebo výmenou s inými inštitúciami podobného charakteru.

V roku 1937 bola historická zbierka múzea obohatená mnohými cennými predmetmi z území niekdajších stredovekých usadlostí Nyárhíd a Gúg, ktoré múzeum získalo darom od súkromných zberateľov. Súčasťou muzeálnych zbierok sa stali i predmety nájdené pri výstavbe budov v centre mesta, hlavne predmety z obdobia novozámockého hradu a rôzna keramika. V spomínanom roku kúpilo múzeum nálezy z hrobu zo 17. storočia, ktorý bol odkrytý na území Gúgu. Zároveň získalo i rôzne zbrane – kordy, buzogáň, dýky, delové gule. Súčasťou historickej zbierky sa stali mnohé rytiny a originálne dokumenty významných osobností pôsobiacich v Nových Zámkoch a okolí, najmä Antona Bernoláka a Gergelya Czuczora. Historickú zbierku obohatili rôzne zbrane používané v období tureckých vojen a jej súčasťou sa stali aj delové gule, železné i kamenné, ktoré sa používali na ničenie hradieb a múrov. Historická zbierka obsahovala aj rôzne turecké predmety náboženského charakteru, ktoré sa našli pri výstavbe fary, na mieste, kde predtým, pred 250-timi rokmi stál turecký minaret.

Obdobie druhej svetovej vojny

Do rozvoja novozámockého múzea a tým aj historickej zbierky výrazne zasiahli vojnové udalosti v rokoch 1939-1945. Výstavné priestory múzea sa v tomto období nachádzali v priestoroch hotela Zlatý lev (dnes sa tu nachádza Tatrabanka). Táto budova bola pri bombardovaní Nových Zámkov zasiahnutá a spolu s ňou bolo úplne zničené i múzeum s takmer všetkými zbierkovými predmetmi, ktoré sa v ňom nachádzali. Po tejto udalosti sa činnosť múzea na niekoľko rokov prerušila. I keď časť zbierkových predmetov sa podarilo zachrániť, v súčasných zbierkach už nie je možné presne ich identifikovať, pretože pri bombardovaní boli zničené aj evidenčné knihy. Najcennejšie zbierkové predmety múzea boli ešte v roku 1944 premiestnené na bezpečnejšie miesto – do úkrytov, avšak ani to nebolo zárukou ich zachovania. Mnohé z nich sa viacnásobným premiestňovaním postrácali. Aj z toho dôvodu podrobná charakteristika historickej zbierky z obdobia existencie prvého novozámockého múzea nie je kvôli udalostiam v roku 1945 možná.

Historická zbierka obnoveného múzea

Po obnovení činnosti múzea v roku 1956 sa historická zbierka, ktorú tvorili predmety uchránené pred vojnovými udalosťami, rozširovala o nové prírastky. Avšak zbierková činnosť v tomto počiatočnom období obnovenia bola nesystematická, neplánovaná a náhodná. Pre nedostatok, alebo úplnú absenciu odborných pracovníkov historická zbierka nebola odborne spracovaná a zdokumentovaná. Dokonca ani jej ochrana – reštaurovanie a konzervovanie jednotlivých zbierkových predmetov nepatrili k prioritám múzea, ktoré v tom čase muselo riešiť závažnejšie otázky týkajúce sa priestorov a depozitov. Evidencia zbierkových predmetov historickej zbierky sa začala v roku 1966, išlo však len o prvostupňovú evidenciu. Systematické odborné spracovanie historickej zbierky a jej katalogizácia sa začali realizovať až začiatkom 80-tych rokov 20. storočia.

Základ historickej zbierky dodnes tvoria predmety pochádzajúce z obdobia existencie prvého novozámockého múzea. Počet predmetov, ktoré múzeum po svojom obnovení až dodnes získalo, nebol vysoký. V porovnaní s rokom 1966 sa ich počet doteraz približne zdvojnásobil. Väčšina predmetov, ktoré pribudli, sú datované do obdobia r. 1848-1945. Pribudli však aj predmety datované do obdobia po roku 1945. Počet predmetov datovaných do roku 1848 sa zvýšil len v minimálnej miere. Predmety do historickej zbierky boli väčšinou získavané kúpou alebo darom od miestnych obyvateľov. Niekoľko predmetov múzeum získalo i nákupom v antikvariátoch v Prahe a Bratislave.

Historická zbierka dnes tvorí, popri iných zbierkach – archeologickej, národopisnej, numizmatickej a zbierke výtvarných umení, významnú súčasť novozámockého múzea. Nepatrí medzi najpočetnejšie, ale zbierkové predmety v nej majú o to vyššiu historickú hodnotu. V súčasnosti je rozdelená na staršie dejiny, novšie dejiny a najnovšie dejiny.

Predmety historickej zbierky, ktoré sú datované do roku 1848 sa zaraďujú do skupiny predmetov starších dejín. Asi 70 % týchto predmetov bolo súčasťou historickej zbierky múzea už v roku 1966. Ich počet sa výraznejšie zvýšil v 70-tych rokoch. Vtedy pribudlo i značné množstvo písomného materiálu – listiny (1693 – privilégium cisára Leopolda, ktorým udelil mestu Nové Zámky trhové výsady, 1753 – donačná listina ostrihomského arcibiskupa Mikuláša – obe získané kúpou od Eugena Saška v roku 1973), cechové písomnosti, cechové zápisnice, korešpondencia a písomnosti významných osôb pôsobiacich v Nových Zámkoch a v okolí (A. Bernolák a G. Czuczor)).

Medzi najstaršie zbierkové predmety patria rímske náhrobné kamene z 2. - 3. storočia n. l.. Náhrobné kamene, ktoré boli osadené v novozámockom mlyne sa tam dostali pravdepodobne z vojenského tábora - Brigetia. Prvý z nich si dal pre seba a svoju manželku vyhotoviť G. Julius Longus, veterán 1. pomocnej légie. Druhý náhrobný kameň si dali zhotoviť manželka a dcéra stotníka 1. pomocnej légie M. Fuficia Marcella z  Akvileje.

Najpočetnejšiu časť zbierky predmetov starších dejín tvoria rôzne železné predmety a zbrane. Železné predmety – nožíky, nožnice, motyky, sekery, čakany, podkovy, ostrohy, strmene, zubadlá, zámky, kľúče, pánty, okovy a iné, boli získané hlavne zberom a darmi. Mnohé z nich sú datované do obdobia stredoveku. Významná je bohatá zbierka zbraní, z ktorých niektoré pochádzajú i z obdobia tureckých vojen. Takmer všetky zbrane boli súčasťou múzea už v roku 1966, preto možno predpokladať, že patrili do zbierky múzea už pred druhou svetovou vojnou. V roku 1964 získalo múzeum kúpou z predajne Klenoty v Prahe dva turecké handžány a dýku s drevenou rukoväťou a o dva roky neskôr kúpilo halapartňu (16. stor.), kopiju a mažiarnu bombu v starožitnostiach v Bratislave. V r. 1967–68 získalo viacero predmetov – pušky, katovský meč (obdobie stredoveku), turecký handžán a šabľu z Bojnického múzea. Medzi najpočetnejšie zastúpené zbrane v múzeu patria šable (hlavne z 19. stor.), kordy (hlavne z 19. stor.), tesáky (19. stor.), dýky (18. – 19.stor.), bajonet (18. stor.), pištole (s kresadlovým a s perkusným zámkom), pušky (s kresadlovým a s perkusným zámkom a brokovnice). Bohatá je i zbierka delových gúľ. Popri železných guliach múzeum vlastní i gule kamenné.

Súčasťou zbierky predmetov starších dejín sú i časti brnenia, z ktorých väčšinu múzeum získalo kúpou. V roku 1964 zakúpilo dvojdielne brnenie v Klenotách v Prahe a železnú rukavicu (z obdobia stredoveku) od J. Záležáka. Múzeum vlastní aj časť stredovekej krúžkovej košele a niekoľko prílb z novoveku. Bohato zastúpené sú i medirytiny s vyobrazením Nových Zámkov. Prevažujú v nich rytiny zobrazujúce mesto v období tureckého ohrozenia.

Rôzne predmety každodennej potreby a keramika sú v zbierke predmetov starších dejín počtom menej zastúpené. Z estetického hľadiska si zasluhuje pozornosť i niekoľko miniatúrnych predmetov zo striebra – stolík, stolička, kolovrátok, truhlica, rámik na zrkadlo, hintov a koníky. Hodnotným predmetom historickej zbierky sú tiež barokové bicie stolové hodiny.

Predmety historickej zbierky datované do obdobia rokov 1848 - 1945 sa zaraďujú do skupiny novších dejín. Táto skupina predstavuje početne najväčšiu časť historickej zbierky. Asi 50 % týchto predmetov vlastnilo múzeum už v roku 1966. Odvtedy až dodnes predmety v tejto skupine historickej zbierky rovnomerne pribúdali. Mierny pokles možno sledovať od 90-tych rokov, odkedy múzeum predmety získava prevažne darom. Najpočetnejšie sú zastúpené zbrane, hlavne z obdobia prvej a druhej svetovej vojny – šable, kordy, bodáky, dýky, bajonety, pušky, pištole, samopaly, guľomety, granáty, míny a ďalšie. Zbierka je bohatá aj na helmy, prilby, poľné fľaše, puzdrá na pištole a revolvery, nábojnice, zásobníky, masky a filtre. Významnú časť zbierky novších dejín predstavujú predmety každodennej potreby (vázy, svietniky, lampy, keramika, porcelán, strieborné predmety, odevy), súčasti bytového zariadenia (nábytok, lustre, hodiny) a detské hračky (drevené hračky, rozprávkové knižky a porcelánová súprava). Súčasťou zbierky novších dejín je i zbierka fotografií a rôzne písomné dokumenty. Pozornosť si zaslúžia aj zástavy (zástava krajčírov, čižmárov, priemyselného spolku a železničiarov).

Do skupiny predmetov najnovších dejín patria predmety historickej zbierky datované od roku 1945. Väčšinu z nich múzeum získalo kúpou v 80-tych rokoch. Do tejto skupiny patria rôzne odznaky (odznak ČSM, 1. máj, MDŽ, ČSR, KSČ a iné), pamätné medaily k výročiu SNP, ČSSR, rôzne potvrdenia a osvedčenia, preukazy, legitimácie, dlhopisy a pod.

Literatúra:

Haverla, M. – Vida, Š. 1986: Z histórie novozámockého múzea. In: Castrum Novum 1, Nové Zámky

Szőke, B. 1938: Rövid beszámoló a Városi Múzeum mult évi munkájáról. Érsekújvár és vidéke (12. apríl), s. 3

Výročné správy o činnosti slovenských múzeí 1968 – 1991

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka