Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Historická výstava

Historická expozícia

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“ sa venuje dejinám Nových Zámkov od obdobia stredoveku až do polovice 20. storočia. Pomocou zbierkových predmetov, bohatého pomocného a ilustračného materiálu sa snaží priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie a pre dejiny Nových Zámkov najtypickejšie dejinné udalosti.

Autorkou scenára expozície je PhDr. Henrieta Žažová. Vystavené predmety pochádzajú hlavne zo zbierkového fondu Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, len malá časť je zapožičaná zo SNM v Bratislave.

Návštevníkom múzea predstavuje dejiny Nových Zámkov v chronologicko-tematickom slede, rozdelené do 5-tich veľkých tematických okruhov – Stredovek, Obdobie prvej a druhej novozámockej pevnosti, Udelenie mestských privilégií, Nové Zámky od konca 19. do polovice 20. storočia a Salón.

V prvom tematickom okruhu – stredovek –expozícia návštevníkom predstavuje štyri zaniknuté stredoveké dediny, na území ktorých vznikli Nové Zámky. Pomocou zbierkových predmetov múzea, získaných najmä archeologickým výskumom a prostredníctvom bohatého pomocného ilustračného materiálu (kópie archívnych dokumentov, kópie máp a obrazov zo života poddaných v stredoveku) približuje charakter a spôsob života obyvateľov stredovekých dedín v tomto období.

Nasledujúci tematický okruh – prvá a  druhá novozámocká pevnosť – je najrozsiahlejšou a najpodrobnejšie prepracovanou časťou expozície. Súčasne patrí i medzi najzaujímavejšie časti expozície. Obdobie prvej novozámockej pevnosti, ako aj výstavbu a rozvoj modernej, renesančnej druhej novozámockej pevnosti, múzeum predstavuje nielen pomocou vlastných zbierkových predmetov, ale i bohatým sprievodným materiálom (kópie máp a rytín) a niekoľkými maketami (maketa prvej a druhej novozámockej pevnosti, ušnicovej bašty i arcibiskupského paláca). V ďalšej časti tohto tematického okruhu sa návštevník oboznamuje s obdobím stavovských povstaní a osmanských vojen formou vystavených strelných a chladných zbraní, tureckých kníh, tureckých peňazí i úžitkových predmetov. Osobitná pozornosť je venovaná oslobodeniu Nových Zámkov spod Osmanskej nadvlády a povstaniu Františka Rákocziho II.

Tretí tematický okruh predstavuje Nové Zámky ako mestečko. O najvýznamnejších privilégiách, ktorými mestu zemepán – ostrihomský arcibiskup, ale aj panovníci udelili rôzne práva a výsady, sa možno dozvedieť prostredníctvom ich kópií. V ialších častiach vystavené zbierkové predmety hovoria o hospodárskom i spoločenskom živote Nových Zámkov. Veľká pozornosť je venovaná novozámockým cechom - najmä čižmárom, krajčírom a kolárom. Návštevník má možnosť pozrieť si výrobky niektorých cechov a predmety, ktoré boli pre ne charakteristické (cechová truhlica, majstrovský kus, pečatidlo cechu, cechová zástava a iné). Osobitne sa zdôrazňuje i význam výstavby železnice a jej prínos pre rozvoj mesta. Samostatná časť je venovaná vzdelávacím a  kultúrnym inštitúciám, ktoré pôsobili v meste.

Štvrtá časť historickej expozície zobrazuje Nové Zámky od konca 19. stor. do polovice 20. stor. Prvá časť, venovaná spoločenskému a kultúrnemu životu, predstavuje jednotlivé náboženské obce a kultúrne spolky pôsobiace v meste. Ialšia časť sa podrobne venuje obdobiu 1. a 2. svetovej vojny a bombardovaniu Nových Zámkov. Vystavené zbrane používané počas týchto vojen a fotografie o bombardovaní mesta dávajú možnosť precítiť atmosféru pre obyvateľov tak ťažkého obdobia.

Posledný tematický okruh expozície - Salón – pozýva návštevníka k nahliadnutiu do života meštianskej vrstvy prostredníctvom nábytku, rôznych bytových doplnkov a obrazov z konca 19. a prvej polovice 20. storočia.

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka